Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Środki Publiczne 2017

Środki publiczne 2017

 

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.).

Polskie Radio RDC S.A. realizuje misję publiczną na zasadach określonych w art. 21 powołanej wyżej ustawy, oferując mieszkańcom Województwa Mazowieckiego i w pewnym zakresie województw sąsiednich zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W roku 2017 Polskie Radio RDC S.A. otrzymało z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na realizację misji publicznej 11.509.720 zł, w tym 10.911.720,00 zł z tytułu podziału wpływów z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na realizację założeń programowych i teletransmisję, 495.000,00 zł na tworzenie pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec oraz 103.000,00 zł na prowadzenie i rozwijanie serwisu internetowego.

Wpływy z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych wydatkowane zostały przez Polskie Radio RDC S.A. w całości na finansowanie kosztów realizacji misji publicznej, które to koszty misyjne wyniosły w 2017 roku 12.937.699,37  zł. Koszty według gatunków misyjnych odpowiednio wyniosły:

- informacja – 2.540.881,56 zł,

- publicystyka – 2.178.639,37 zł,

- kultura – 2.042.648,15 zł,

- edukacja – 1.552.509,58 zł,

- sport – 167.410,68 zł,

- rozrywka – 1.405.747,54 zł.

Koszty tworzenia pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec wyniosły  630.647,98 zł.

Koszty prowadzenia i rozwijania serwisu internetowego wyniosły 103.000,00 zł.

Koszty pozostałych przedsięwzięć misyjnych wyniosły 75.438,17 zł, w tym emisja cyfrowa DAB+ 63.244,10 zł.

Polskie Radio RDC S.A. sporządza dla KRRiT kwartalne oraz roczne sprawozdania programowe z realizacji zadań misyjnych.
Ze sprawozdania rocznego z wykorzystania środków publicznych- wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w 2017 r., przesłanych do KRRiT dnia 09 lutego 2018 r., wynika, że wpływy z KRRiT były i są niewystarczające do pełnego sfinansowania kosztów realizacji misji publicznej i związanych z nią niezbędnych inwestycji.

Środki otrzymane z KRRiT na realizację misji publicznej w 2017 r. stanowiły 89 % kosztów misyjnych, które wyniosły ogółem 12.937.699,37  zł. Pozostała część tych kosztów była finansowana z własnych przychodów ze sprzedaży czasu antenowego i innych rodzajów działalności komercyjnej (produkcja i sprzedaż reklam oraz audycji sponsorowanych, organizacja i przeprowadzanie imprez) oraz innych wpływów misyjnych.

Metadane

Data publikacji : 09.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Gałuszka

Opcje strony

do góry