Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

http://rdc.bip-e.pl/rdc/srodki-publiczne/711,Srodki-publiczne-2007.html
14.06.2024, 16:32

Środki publiczne 2007


W roku 2007 rachunek bankowy Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. został uznany niżej wyszczególnionymi kwotami kwalifikowanymi jako środki publiczne:

- 285.000,00 zł. – wpływy pozaabonamentowe zgodnie z Uchwałą KRRiT nr 187/2006

- 717.051,00 zł. – wyrównanie ubytków z lat 2005 – 2006

- 610.000,00 zł. zgodnie z Uchwałą KRRiT nr 708/2007 oraz 724/2007

- 630.000,00 zł. zgodnie z Uchwałą KRRiT nr 219/2007

- 9.086.000,00 zł. – wpływy abonamentowe przyznane na rok 2007 zgodnie z Uchwałą KRRiT nr 393/2006 oraz 649/2006Wpływy pozaabonamentowe w wysokości 285.000,00 zł. zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych niezbędnych do prawidłowego działania naszej Spółki.

Zakupiono między innymi sprzęt komputerowy za kwotę 227.820,02 zł. brutto

Oprogramowania i licencje na kwotę 37.500,36 zł. brutto

Sprzęt administracyjny na kwotę 7.195,56 zł. brutto

Sprzęt techniczny na kwotę 122.149,95 zł. brutto

Oraz zakupiony został samochód transmisyjno-nagraniowy za 634.944,05 zł.

Z tego wynika, że w roku 2007 RDC wydało łącznie kwotę 1.029.609,94 zł, a różnicę Spółka pokryła z zeszłorocznego zysku (675.520,80 zł.) i środków własnych.W ciągu 2007 roku „Radio dla Ciebie” wydatkowało kwotę 11.830.887,23 zł.

Wydatki te związane były z pokrywaniem kosztów tworzenia programu radiowego i realizacji misji publicznej, o której mowa w Art. 21 Ustawy o radiofonii i telewizji poprzez realizacje audycji opartych na założeniach programowych w dziedzinie:

a) informacji – 1346 godzin programu

b) publicystyki – 576 godzin programu

c) edukacji – 338,5 godzin programu

d) poradnictwa – 200,5 godzin programu

e) form udramatyzowanych i literackich – 148 godzin programu

f) rozrywki – 28 godzin programu

g) sportu – 134 godziny programu

h) audycji dla dzieci i młodzieży - 24 godziny programu

i) muzyki 2731 godzin programu

Łączny udział w ciągu 2007 roku tematyki regionalnej i muzyki związanej z regionem wyniósł:

Audycje słowne – 1473 godziny programu

Muzyka związana z regionem 763 godziny programuSzczególne znaczenie dla oferty programowej miały pozycje:

- służące rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego

- służące umacnianiu rodziny

- służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych

- służące zwalczaniu patologii społecznychOgółem wyprodukowano 8760 godzin programu radiowego, w tym 8006 godzin premierWydatki te pokryte zostały :

z wpływów z rachunku KRRiT w wysokości 11.043.051,00 zł.

z dotacji budżetowych w wysokości 267.941,00 zł.

oraz ze środków własnych, które Spółka wypracowała sprzedając czas antenowy - reklamy, audycje oraz infrastrukturę techniczną w wysokości 519.895,23 zł.W ramach sprawozdawczości w trakcie roku obrachunkowego na Spółce ciąży między innymi obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań finansowych z realizacji zadań misyjnych, o których mowa w Art.21 Ustawy o radiofonii i telewizji, oraz roczne sprawozdanie w terminie do 15 lutego następnego roku. Sprawozdania te zgodnie z rozporządzeniem są rzetelnie i terminowo przekazywane do KRRiT.

Metadane

Data publikacji : 16.06.2008
Data modyfikacji : 27.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Ociepka

Opcje strony