Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Środki publiczne 2016

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.).

Polskie Radio RDC S.A. realizuje misję publiczną na zasadach określonych w art. 21 powołanej wyżej ustawy, oferując mieszkańcom Województwa Mazowieckiego i w pewnym zakresie województw sąsiednich zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W roku 2016 Polskie Radio RDC S.A. otrzymało z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na realizację misji publicznej 11.126.769,00 zł, w tym 9.494.769,00 zł z tytułu podziału wpływów z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na realizację założeń programowych i teletransmisję, 525.000,00 zł na tworzenie pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec oraz 175.000,00 zł na Bibliotekę Cyfrową Mediów Publicznych oraz 132.000,00 na prowadzenie serwisu internetowego, a także 800.000,00 na zadania inwestycyjne.

Wpływy z opłat abonamentowych wydatkowane zostały przez Polskie Radio RDC S.A. w całości na finansowanie kosztów realizacji misji publicznej, które to koszty misyjne wyniosły w 2016 roku 12.228.192,46 zł.
Wpływy pozaabonamentowe zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz innych składników majątku trwałego oraz kosztów realizacji misji publicznej.

Polskie Radio RDC S.A. sporządza dla KRRiT kwartalne oraz roczne sprawozdania programowe z realizacji zadań misyjnych.
Ze sprawozdania rocznego z wykorzystania środków publicznych- wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w 2016 r., przesłanych do KRRiT dnia 10 lutego 2017r., wynika, że wpływy z KRRiT były i są niewystarczające do pełnego sfinansowania kosztów realizacji misji publicznej i związanych z nią niezbędnych inwestycji.

Środki otrzymane z KRRiT na realizację misji publicznej w 2016 r. stanowiły 90 % kosztów misyjnych, które wyniosły ogółem 12.228.192,46 zł. Pozostała część tych kosztów była finansowana z własnych przychodów ze sprzedaży czasu antenowego i innych rodzajów działalności komercyjnej (produkcja i sprzedaż reklam oraz audycji sponsorowanych, organizacja i przeprowadzanie imprez) oraz innych wpływów misyjnych.

Metadane

Data publikacji : 15.03.2017
Data modyfikacji : 15.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Całczyńska-Czuba BIURO KSIĘGOWE
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Wieczorkowski PROGRAM
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Wieczorkowski

Opcje strony

do góry