Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Środki publiczne 2013

Warszawa, dn.17 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
Zarządu Polskiego Radia
Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.
z wykorzystania w 2013 r. wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2010 r. o opłatach abonamentowych oraz opłat pozaabonamentowych, na realizację misji publicznej.

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.).

Polskie Radio RDC S.A. realizuje misję publiczną na zasadach określonych w art. 21 powołanej wyżej ustawy, oferując mieszkańcom Województwa Mazowieckiego i w pewnym zakresie województw sąsiednich zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W roku 2013 Polskie Radio RDC S.A. otrzymało z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na realizację misji publicznej 10.891.209,00 zł, w tym 10.560.866,00 zł z tytułu podziału wpływów z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, na realizację założeń programowych i teletransmisję oraz 30.000,00 zł na zdigitalizowanie zbiorów archiwalnych i 300.343,00 zł z tytułu środków pozaabonamentowych, to jest opłat w przypadku stwierdzenia używania nie zarejestrowanego odbiornika rtv i wpływów z naliczonych odsetek w przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty abonamentowej.

Wpływy z opłat abonamentowych wydatkowane zostały przez Polskie Radio RDC S.A. w całości na finansowanie kosztów realizacji misji publicznej, które to koszty misyjne wyniosły w 2013 roku 11.396.815,48 zł.
Wpływy pozaabonamentowe zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz innych składników majątku trwałego oraz kosztów realizacji misji publicznej.

Polskie Radio RDC S.A. sporządza dla KRRiT kwartalne oraz roczne sprawozdania programowe z realizacji zadań misyjnych.
W sprawozdaniu rocznym z wykorzystania środków publicznych- wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w 2013 r., przesłanych do KRRiT dnia 15 lutego 2014 r., Zarząd Polskiego Radia RDC S.A. podkreślił, że wpływy z KRRiT były i są niewystarczające do pełnego sfinansowania kosztów realizacji misji publicznej i związanych z nią niezbędnych inwestycji.

Środki otrzymane z KRRiT na realizację misji publicznej oraz zdigitalizowanie zbiorów archiwalnych w 2013 r. stanowiły 95 % kosztów misyjnych, które wyniosły ogółem 11.396.815,48 zł. Pozostała część tych kosztów była finansowana z własnych przychodów ze sprzedaży czasu antenowego i innych rodzajów działalności komercyjnej (produkcja i sprzedaż reklam oraz audycji sponsorowanych, organizacja i przeprowadzanie imprez) oraz innych wpływów misyjnych, w tym grantów.

 

Metadane

Data publikacji : 17.03.2014
Data modyfikacji : 17.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Maćkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Maćkowiak
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Maćkowiak

Opcje strony

do góry