Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Środki publiczne 2010

Środki Publiczne 2010

Warszawa, dn.23 lutego 2011 r.

 

SPRAWOZDANIE

Zarządu Polskiego Radia

Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

z wykorzystania w 2010 r. wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2010 r. o opłatach abonamentowych oraz opłat pozaabonamentowych, na realizację misji publicznej.

 

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.).

„Radio dla Ciebie” S.A. realizuje misję publiczną na zasadach określonych w art. 21 powołanej wyżej ustawy, oferując mieszkańcom Województwa Mazowieckiego i w pewnym zakresie województw sąsiednich zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W roku 2010 „Radio dla Ciebie” S.A.  otrzymało z  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na realizację misji publicznej 9.389.189,00 zł, w tym 9.093.637,00 zł z tytułu podziału wpływów z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych i 295.552,00 zł z tytułu środków pozaabonamentowych, to jest opłat w przypadku stwierdzenia używania nie zarejestrowanego odbiornika rtv i wpływów z naliczonych odsetek w przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty abonamentowej.

Wpływy z opłat abonamentowych wydatkowane zostały przez „Radio dla Ciebie” S.A. w całości na finansowanie kosztów realizacji misji publicznej.

Wpływy pozaabonamentowe zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz innych składników majątku trwałego oraz kosztów realizacji misji publicznej.

„Radio dla Ciebie” S.A. sporządza dla KRRiT kwartalne oraz roczne sprawozdania programowe z realizacji zadań misyjnych.

W sprawozdaniu rocznym z wykorzystania środków publicznych- wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w 2010 r., przesłanym do KRRiT dnia 15 lutego 2011 r., Zarząd „Radia dla Ciebie” S.A. podkreślił, że wpływy z KRRiT były i są niewystarczające do pełnego sfinansowania kosztów realizacji misji publicznej i związanych z nią niezbędnych inwestycji.

Środki otrzymane z KRRiT na realizację misji publicznej w 2010 r. stanowiły 69,84% wydatków misyjnych, które wyniosły ogółem 13.443.325,50 zł. Pozostała część tych wydatków była finansowana z własnych przychodów ze sprzedaży czasu antenowego i  innych rodzajów działalności komercyjnej (produkcja i sprzedaż reklam oraz audycji sponsorowanych, organizacja i przeprowadzanie imprez) oraz grantów.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2011
Data modyfikacji : 27.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Ociepka

Opcje strony

do góry