Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Środki publiczne 2021

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.).

Polskie Radio RDC S.A. realizuje misję publiczną na zasadach określonych w art. 21 powołanej wyżej ustawy, oferując mieszkańcom Województwa Mazowieckiego i w pewnym zakresie województw sąsiednich zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W roku 2021 Polskie Radio RDC S.A. otrzymało z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na realizację misji publicznej 16.217.367,50 zł, z tytułu podziału wpływów z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na realizację założeń programowych i teletransmisję oraz na tworzenie pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec oraz na prowadzenie i rozwijanie serwisu internetowego-nowe media.

Wpływy z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych wydatkowane zostały przez Polskie Radio RDC S.A. na finansowanie kosztów realizacji misji publicznej, które to koszty ogółem misyjne wyniosły w 2021 roku 15.988.082,35 zł.

Koszty według gatunków misyjnych na realizację założeń programowych programu regionalnego odpowiednio wyniosły:

- informacja oraz nowe media – 4.657.100,99 zł,

- publicystyka – 4.289.450,30 zł,

- kultura – 2.234.414,19 zł,

- edukacja – 1.207.735,58 zł,

- sport – 212.216,78 zł,

- rozrywka – 843.311,45 zł.

Koszty według gatunków misyjnych na realizację założeń programowych  pasm lokalnych dla Płocka, Radomia, Siedlec odpowiednio wyniosły:

- informacja – 351.540,21 zł,

- publicystyka – 21.295,84 zł,

- kultura – 62.933,96 zł,

- edukacja – 59.119,78 zł,

- sport – 6.039,12 zł,

Koszty rozpowszechniania programu ( teletransmisja analog ) wyniosły 1.800.348,06 zł. Koszty emisji cyfrowej DAB+  wyniosły 239.895,56 zł. Koszty pozostałych przedsięwzięć misyjnych wyniosły 2.680,53 zł. Nakłady na inwestycje zostały poniesione w kwocie 1.032.478,39 zł.

 

 

Stan na  31.12.2021 r.

Grunty i tereny:

4.970.212,15

Budynki i budowle:

1.027.136,04

Urządzenia techniczne i maszyny:

1.439.405,09

Środki transportu:

1.127.204,29

Inne środki trwałe:

57.274,68

Środki trwałe w budowie:

47.594,06

Wartości niematerialne i prawne:

110.914,77

Metadane

Data wytworzenia : 29.04.2022
Data publikacji : 01.05.2022
Data modyfikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Gałuszka

Opcje strony

do góry