Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

Środki publiczne 2019

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.).

Polskie Radio RDC S.A. realizuje misję publiczną na zasadach określonych w art. 21 powołanej wyżej ustawy, oferując mieszkańcom Województwa Mazowieckiego i w pewnym zakresie województw sąsiednich zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W roku 2019 Polskie Radio RDC S.A. otrzymało z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na realizację misji publicznej 13.185.425,00 zł, z tytułu podziału wpływów z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na realizację założeń programowych i teletransmisję oraz na tworzenie pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec oraz na prowadzenie i rozwijanie serwisu internetowego-nowe media.

Wpływy z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych wydatkowane zostały przez Polskie Radio RDC S.A. w całości na finansowanie kosztów realizacji misji publicznej, które to koszty ogółem misyjne wyniosły w 2019 roku 14.083.497,16 zł.

Koszty według gatunków misyjnych na realizację założeń programowych programu regionalnego odpowiednio wyniosły:

- informacja oraz nowe media – 3.199.504,31 zł,

- publicystyka – 1.895.504,22 zł,

- kultura – 2.289.893,03 zł,

- edukacja – 1.613.865,78 zł,

- sport – 203.216,13 zł,

- rozrywka – 1.603.434,14 .

Koszty według gatunków misyjnych na realizację założeń programowych  pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec odpowiednio wyniosły:

- informacja – 551.064,41 zł,

- publicystyka – 37.507,00 zł,

- kultura – 109.635,85 zł,

- edukacja – 72.128,85 zł,

- sport – 12.502,33 zł,

Koszty rozpowszechniania programu ( teletransmisja ) wyniosły 1.638.270,16 zł.

Koszty emisji cyfrowej DAB+  wyniosły 106.868,65 zł.

Koszty praw autorskich wyniosły  743.631,30 zł.

Koszty pozostałych przedsięwzięć misyjnych wyniosły 6.471,00 zł.

Polskie Radio RDC S.A. sporządza dla KRRiT kwartalne oraz roczne sprawozdania programowe z realizacji zadań misyjnych.
Ze sprawozdania rocznego z wykorzystania środków publicznych- wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w 2019 r., przesłanych do KRRiT dnia 14 lutego 2019 r., wynika, że wpływy z KRRiT były i są niewystarczające do pełnego sfinansowania kosztów realizacji misji publicznej i związanych z nią niezbędnych inwestycji.

Środki otrzymane z KRRiT na realizację misji publicznej w 2019 r. stanowiły 93,6 % kosztów misyjnych, które wyniosły ogółem 14.083.497,16 zł. Pozostała część tych kosztów była finansowana z własnych przychodów ze sprzedaży czasu antenowego i innych rodzajów działalności komercyjnej (produkcja i sprzedaż reklam oraz audycji sponsorowanych, organizacja i przeprowadzanie imprez) oraz innych wpływów misyjnych.

 

 

Stan na  31.12.2019 r.

Grunty i tereny:

5.121.369,88

Budynki i budowle:

1.125.864,08

Urządzenia techniczne i maszyny:

793.606,82

Środki transportu:

221.353,40

Inne środki trwałe:

18.399,38

Środki trwałe w budowie:

53.159,60

Wartości niematerialne i prawne:

91.659,90

Metadane

Data publikacji : 31.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Gałuszka

Opcje strony

do góry