Polskie Radio RR w Warszawie "RADIO DLA CIEBIE" S.A.

http://rdc.bip-e.pl/rdc/srodki-publiczne/11748,Srodki-publiczne-2018.html
14.06.2024, 18:22

Środki publiczne 2018

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.).

Polskie Radio RDC S.A. realizuje misję publiczną na zasadach określonych w art. 21 powołanej wyżej ustawy, oferując mieszkańcom Województwa Mazowieckiego i w pewnym zakresie województw sąsiednich zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W roku 2018 Polskie Radio RDC S.A. otrzymało z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na realizację misji publicznej 11.822.092,00 zł, w tym 11.642.092,00,00 zł z tytułu podziału wpływów z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na realizację założeń programowych i teletransmisję oraz na tworzenie pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec oraz 180.000,00 zł na prowadzenie i rozwijanie serwisu internetowego-nowe media.

Wpływy z opłat abonamentowych i pozaabonamentowych wydatkowane zostały przez Polskie Radio RDC S.A. w całości na finansowanie kosztów realizacji misji publicznej, które to koszty ogółem misyjne wyniosły w 2018 roku 12.926.037,98 zł.

Koszty według gatunków misyjnych na realizację założeń programowych programu regionalnego odpowiednio wyniosły:

- informacja – 2.599.651,24 zł,

- publicystyka – 1.805.894,16 zł,

- kultura – 1.991.667,22 zł,

- edukacja – 1.466.714,92zł,

- sport – 151.804,10 zł,

- rozrywka – 1.543.110,31zł.

Koszty według gatunków misyjnych na realizację założeń programowych  pasm lokalnych dla Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec odpowiednio wyniosły:

- informacja – 473.548,67 zł,

- publicystyka – 30.451,29 zł,

- kultura – 92.596,79 zł,

- edukacja – 59.659,67 zł,

- sport – 9.943,28 zł,

Koszty rozpowszechniania programu ( teletransmisja ) wyniosły 1.639.759,95 zł.

Koszty emisji cyfrowej DAB+  wyniosły 109.622,05 zł.

Koszty praw autorskich wyniosły  665.431,60 zł.

Koszty prowadzenia i rozwijania serwisu internetowego wyniosły 191.542,73 zł.

Koszty pozostałych przedsięwzięć misyjnych wyniosły 94.640,00 zł.

Polskie Radio RDC S.A. sporządza dla KRRiT kwartalne oraz roczne sprawozdania programowe z realizacji zadań misyjnych.
Ze sprawozdania rocznego z wykorzystania środków publicznych- wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w 2018 r., przesłanych do KRRiT dnia 14 lutego 2019 r., wynika, że wpływy z KRRiT były i są niewystarczające do pełnego sfinansowania kosztów realizacji misji publicznej i związanych z nią niezbędnych inwestycji.

Środki otrzymane z KRRiT na realizację misji publicznej w 2018 r. stanowiły 91 % kosztów misyjnych, które wyniosły ogółem 12.926.037,98 zł. Pozostała część tych kosztów była finansowana z własnych przychodów ze sprzedaży czasu antenowego i innych rodzajów działalności komercyjnej (produkcja i sprzedaż reklam oraz audycji sponsorowanych, organizacja i przeprowadzanie imprez) oraz innych wpływów misyjnych.

 

 

Stan na  31.12.2018 r.

Grunty i tereny:

5 165 291,65

Budynki i budowle:

1 179 830,83

Urządzenia techniczne i maszyny:

969 079,17

Środki transportu:

123 767,34

Inne środki trwałe:

22 815,24

Środki trwałe w budowie:

9 621,64

Wartości niematerialne i prawne:

279 549,61

Metadane

Data publikacji : 29.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Polskie Radio RR w Warszawie RADIO DLA CIEBIE S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Filip Gąsior
Osoba udostępniająca informację:
Filip Gąsior

Opcje strony